Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu: video mojej osoby za účelom výskumného projektu: „zber videozáznamov zachytávajúcich ľudské tváre v závislosti od rôznych podnetov s cieľom identifikovania výrazov tváre“. Súhlas udeľujem spoločnosti EMOTION ID s. r. o., so sídlom Pionierska 15, 831 02 Bratislava, IČO: 47 887 231, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 100312/B (ďalej len „EMOTION ID“) ako prevádzkovateľovi. Súhlas udeľujem na dobu trvania výskumného a obchodného zámeru projektu. Súhlas možno počas tejto doby kedykoľvek písomne odvolať. Písomné odvolanie súhlasu musí byť doručené EMOTION ID.

Súhlasím, aby EMOTION ID spracúvala moje osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov, a spolupracujúcich subjektov (napr. univerzitné a výskumné organizácie) a tiež prostredníctvom sprostredkovateľov a subdodávateľov, a aby tieto subjekty v medziach účelu spracovania osobných údajov spracúvali moje osobné údaje vo svojom informačnom systéme. Za týmto účelom môže EMOTION ID uskutočniť prenos mojich osobných údajov do cudziny, tretích krajín (najmä, avšak nie výlučne, do krajín EÚ, USA, Kanada, Japonsko, Singapore).

Súhlasím, aby EMOTION ID poskytla moje osobné údaje svojím nástupníckym spoločnostiam a spoločnostiam, ktoré sú jej ovládajúcimi osobami,a tiež univerzitným a výskumným organizáciám, a súhlasím, aby tieto subjekty v medziach účelu spracovania osobných údajov spracúvali moje osobné údaje vo svojom informačnom systéme.

Vyhlasujem, že som bol/a informovaný/á o všetkých skutočnostiach obsiahnutých v § 15 a § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vrátane svojich práv ako dotknutej osoby. Beriem na vedomie, že tento svoj súhlas poskytujem dobrovoľne, mám právo na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a podobne.